Litter M.2


van de Pillendijk Diva


x

van de Pillendijk Krypton


Born 17/03/2013


1 male

3 females
Manou Male - yellow (6 w) Moët Female - blue (7 w) My Tesla Female - green (7 w) MaidenFemale - lila (7 w)
Male - yellow ribbon (5 w) Female - blue ribbon (5 w) Female - green ribbon (5 w) Female - lila ribbon (5 w)
Male - yellow ribbon (2 w) Female - blue ribbon 2 w) Female - green ribbon (2 w) Female - lila ribbon (2 w)