Home
Wettelijke Bepalingen
Legal Terms
Contactgegevens:
VERMEIREN Robert en de MAAYER Anita
Polderstraat 203
 B-2070 Zwijndrecht
 Tel.:+32 3 2525285
 E-mail: anita_de_maayer@hotmail.com


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden :

Eigendomsclausule
Het ontwerp en de inhoud van deze website zijn onze eigendom en mogen op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden gecopieŰrd, overgenomen of worden verspreid zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toelating.

Vertrouwelijkheidclausule
De informatie die via deze site wordt verspreid is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derde partijen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming.

Clausule intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VERMEIREN - de MAAYER of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.

De originele broncode hoort toe aan de webmaster. De Foto's behoren toe aan de ontwerpers ervan.
Beide gegevens worden in een afzonderlijke database ten bewijze bewaard.

Clausule beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of haar inhoud.


 
Contacts:
 VERMEIREN Robert - de MAAYER Anita
 Polderstraat 203
 B-2070 Zwijndrecht
 Tel.:+32 3 2525285
 E-mail: anita_de_maayer@hotmail.com


By your access and use of this website you agree with the following general conditions :

Property
The design and contents of this website are our property and may not, in any way, entirely or partially, be copied, merged or distributed without our written permission.
.
Confidentiallity
All information distributed on this website is strictly confidential and may not be transferred to third parties without our written authorisation.
.
Intellectual property rights
The contents of this website, trademarks, logos, drawings, pictures, data, productnames, enterprisenames, text a.o. included, are protected by the intellectual property laws. They belong to VERMEIREN - de MAAYER or to third parties. All materials on this site may be reproduced or printed for your proper non-commercial use only.

All original source code belong to the webmaster. All pictures belong tot their creators.
Both data are kept in a seperate database.

Limitation of responsability
The contents of this site (links included) may be modified, adapted or completed without any prior warning.
.
We can not guarantee the proper functioning of the site and can not be held responsible for any mal functioning or (dis)availability of this site, nor for any kind of dammage caused by accessing or the use of this site or its content.
.
Storage of non-personal information
During your visit on this site non-personal information, s.a. browsertype, IP-adress, platform and "cookies" may be stored on your computer's hard-disk for the convienience of returning visitors.
This information or coockies will not be used to spy on the users behaviors.

Internetbrowsers s.a. Internet Explorer© or Netscape Navigator© allow the blocking of coockies, or they can warn you when coockies are stored on your system. You can remove coockies after visiting a website. For more information consult the helpfiles of your browser.
The use of these settings can lead to malfunctioning of this site or in some cases not all the content of the site will be visible.
.
Privacy, Security, Consultation & Control
Altough most information on this site does not require personal information it is possible that the user will be asked to provide some personal data.
These data will be treated in respect of the law of December, 8 1992 concerning the treatment of personal information.
Users can, free on demand, oppose to the use of these data for direct marketing.
The users have the legal right to verify these data and to ask for the correction of errors.
Links to other sites
This website contains hyperlinks to websites of third parties, their partners or may indirectly reffer to such sites.
The incorporation of these links does not mean that we unconditionally approve the content of these sites.
The links are provided for informational use only.
We do not have any influence on the content of these sites and can not be held responsible for that content nor for any damage provoced by your visit to these sites.
Jurisdiction
All remarks on these general conditions must be adressed to us.
The Belgian laws are to be applied on this website. In case of prossecution, only the Belgian Courts of Law at Antwerp and Leuven (Belgium) have jurisdiction.
.
 
Clausule in verband met automatische opslag van niet
-persoonlijke gegevens
.
Tijdens uw bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Het gebruik van deze instellingen kan de goede werking van de website be´nvloeden waardoor het mogelijk is dat u niet alle inhoud kan raadplegen.

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen,
controle- en inzagerecht.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
De gegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Clausule koppelingen naar andere websites.
De website bevat hyperlinks naar websites van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.
Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Deze links worden enkel verschaft ter informatie.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen aan ons te worden gericht .
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en Leuven bevoegd.